“de weg naar overeenstemming”

Familiemediation

Familie- en gezinsrelaties

Familie kan staan voor liefde, veiligheid en een gevoel van verbondenheid. Maar dit is niet altijd het geval. Conflicten in de familiesfeer of verbroken familiebanden kunnen diep ingrijpen en een grote impact hebben op het functioneren van de betrokken. Conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door oud zeer, loyaliteit aan een nieuwe partner, de verdeling van een erfenis of de (mantel)zorg voor een familielid. Mediation kan bij familiekwesties worden ingezet met als doel het herstellen van de onderlinge band. Door de communicatie weer op gang te brengen en begrip te krijgen voor elkaars gevoelens en behoeften, kan de familieband herstellen. Meer dan een praktische oplossing staan gevoelens als begrip, vertrouwen, waardering en respect centraal.

 

Partnerrelaties

Wanneer u niet toe bent aan een scheiding, maar wel problemen ondervindt in de omgang met elkaar, kunt u kiezen voor relatiebemiddeling. Relatiebemiddeling is anders dan relatietherapie. Het is er op gericht de communicatie te herstellen. Vaak hebben partijen het gevoel steeds dezelfde discussies te voeren, zonder verder te komen. Partijen kunnen elkaar niet meer bereiken, voelen misschien afstand, wantrouwen, irritaties of voelen zich niet meer gewaardeerd.
Door het scheppen van een veilig klimaat, zorgvuldig doorvragen en het begeleiden van het communicatieproces kan de mediator partijen begeleiden naar de oplossing. Het bespreken van emoties, behoeften en belangen staat centraal met als doel het gehoord en begrepen voelen. Vervolgens wordt besloten op welke manier u in de toekomst uw relatie wenst voort te zetten. Relatiebemiddeling is oplossingsgericht en toekomstgericht.

 

(Echt)scheiding

Scheiding

Een scheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. In het scheidingsproces spelen emoties dan ook een grote rol. Mediation biedt de mogelijkheid om vragen en gevoelens rondom de scheiding constructief met elkaar te bespreken, onder leiding van de mediator.
Bij een scheiding krijgt u tevens te maken met veel veranderingen in het leven. Er moet van alles besloten en geregeld worden bijvoorbeeld met betrekking tot de omgangsregeling voor de kinderen, het ouderschapsplan, de alimentatie en de verdeling van de inboedel.
In deze onzekere periode werkt u met mediation aan het herstellen van zekerheden door houdbare afspraken te maken. Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor de belangen van alle betrokkenen zodat de afspraken ook op langere termijn nageleefd zullen worden. De afspraken kunnen vastgelegd worden in een ouderschapsplan, convenant of bindende overeenkomst.

Uit het grote percentage mediationtrajecten dat eindigt met afspraken waar beide partijen achter staan, blijkt dat mediation werkt. Hierdoor zijn er o.a. minder conflicten tussen de ex-partners, meer blijvend contact tussen de kinderen en de uitwonende ouder, meer overleg en overeenstemming over de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen enz.


 

  De voordelen van scheiden in overleg

 • Gezamenlijk gemaakte afspraken worden beter nageleefd.

 • Rechtbank procedures worden vermeden.

 • Het belang van uw kind(eren) staat voor op.

 • Ouders overleggen over de zorg voor hun kinderen.

 • De verdeling van de gezamenlijke eigendommen gebeurt in overleg en hoeft niet te worden afgedwongen.

 • Een creatieve oplossing is mogelijk.

 • Tijd en kosten worden beperkt. 

Opstellen, evalueren en bijstellen ouderschapsplan

Sinds 2009 is het voor ouders met minderjarige kinderen die uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Hierin leggen ouders vast hoe zij de zorg en opvoeding voor de kinderen gaan delen. Belangrijk onderdeel van de mediation is het samen opstellen van het ouderschapsplan.

Het is belangrijk om de gemaakte afspraken periodiek te evalueren, zodat het ouderschapsplan up-to-date gehouden wordt. Kinderen ontwikkelen zich in de loop der tijd, maar ook de situatie van partijen kan veranderen. Zodoende is het soms raadzaam de gemaakte afspraken in goed overleg aan te passen. 

  In het ouderschapsplan moet in ieder geval het volgende worden opgenomen

 • Hoe worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld?

 • Hoe informeren ouders elkaar en wordt de andere ouder geraadpleegd over de persoon en het vermogen van het kind?

 • Hoe verdelen ouders de kosten van verzorging en opvoeding van het kind?


 

Gesprek mediator met uw kind

Het is mogelijk dat de mediator een gesprek met uw kind(eren) heeft. Dit gebeurt op een open en laagdrempelige manier en sluit altijd aan bij de leeftijd en de behoeftes van uw kind. Uw kind kan dan zijn verhaal aan een onafhankelijk iemand kwijt en wordt zo betrokken bij de afspraken.


  Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld

 • hoe ervaart uw kind de scheiding?

 • wat zijn wensen en ideeën van uw kind?

 • welke behoeften heeft uw kind, bijvoorbeeld aan extra zorg of uitleg?


Nalatenschap

De verdeling van een nalatenschap kan, zeker in een tijd van rouw, lijden tot ernstig verstoorde familierelaties. Emoties als boosheid, verdriet en gevoelens van oneerlijkheid en ongelijkwaardigheid kunnen hoog oplopen. Daarbij kunnen veranderde familierelaties vanwege scheidingen, 2e huwelijken, samengestelde gezinnen enz. de verdeling bemoeilijken of oud zeer naar boven brengen.
Mediation kan in deze situatie uitkomst bieden door een open en respectvolle communicatie te bevorderen. Door herstel van communicatie wordt gewerkt aan onderling begrip en het vergroten van het vertrouwen. Hierdoor ontstaat oog voor elkaars belangen en kan de familierelatie hersteld of behouden blijven.